Mládež CB Teplice

Homepage

Ti, kdo hledají Tvou tvář...

Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?

Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.

Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.

To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář - toť Jákob.


Žalm 24: 3-6
Žádné komentáře