Mládež CB Teplice

Homepage

Děkuji

Pane, děkuji, že jsi nelpěl na své rovnosti!
Pane, děkuji za Tvojí lásku a milost!
Pane, děkuji, že jsi sestoupil z nebes, že jsi opustil svůj trůn,
nad kterým serafové volají: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů!
Pane, děkuji za Tvé narození v Betlémě.
Pane, děkuji za Tvé učení a přikázání!
Pane, děkuji, že jsi učil nejen slovem, ale i skutkem.
Pane, děkuji za Tvůj dokonalý příklad!
Pane, děkuji za Tvojí dokonalou oběť, která jediná přináší spasení!
Pane, děkuji Ti za úžasný dar víry!
Pane, děkuji za neotřesitelnou naději, kterou v Tobě máme!
Pane, děkuji, že jsi věrný a plníš svá zaslíbení!
Pane, děkuji, že jsi tentýž včera i dnes i na věky.
Odpusť mi Pane, že Tvé spasení, které i andělé touží spatřit, beru tak lehce.
Odpusť mi Pane, že Tvé narození se pro mě stává spíše vánočním příběhem, než radostnou zvěstí!
Odpusť mi Pane, že Tvou lásku, kterou si nezasloužím, beru tak samozřejmě.
Pane, děkuji a odpusť!
Tobě Pane buď sláva na věky. Amen.
Žádné komentáře